Стартира проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

   

Сключен е договор за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" с участието на Технически Университет - София, филиал Пловдив 


Проектът е с бюджет: 23 569 719,17 лева. Срок за изпълнение на проекта: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г. 


Бенефициент (партньори по проекта): 


Технически университет - Габрово; 

Технически университет – София; 

Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив; 

Институт по системно инженерство и роботика; 

Софийски университет "Св. Климент Охридски"; 

Технически университет – Варна; 

Институт по електроника – БАН. 


Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС). 


 

Изтегли
Календар